Ingyenes kiszállítás 15 000 Ft feletti vásárlás esetén!

Szécsi Debóra játékszabályzat

Nyereményjáték szabályzatJelen szabályzat az Aranymetszet Média Kft (Székhely: 2453 Ercsi Sina telep, Mátyás király utca 19., Adószám:12839377-2-07) által szervezett, Szécsi Debóra (https://www.instagram.com/szecsidebora/) Instagram oldalán futó nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.Kik vehetnek részt a játékban?


A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 

A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

 

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

 

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.A játék időtartama, menete:

 

A játék időtartama: 2023. május 15. – május 22. 17:00

 

Nyertesek száma: 3 fő

 

A nyertes kiválasztása véletlenszerű sorsolással történik, a résztvevők közül. A nyeremény a Helia-D által biztosított 3 db ajándékcsomag.

 Tartalma:

 -Helia-D Hydramax C-Vitamin & Hialuron Duo 30 ml

-Helia-D Hydramax SPF 50+ fényvédő arckrém 40 ml

 

 

Sorsolás és eredményhirdetés: 2023. május 22.  20:00

A játék menete:

A játékban való részvételhez:

A részvételhez be kell lájkolniuk a @heliad_magyarorszag Instagram oldalát(https://www.instagram.com/heliad_magyarorszag/) és Szécsi Debóra Instagram oldalát(https://www.instagram.com/szecsidebora/) is a résztvevőknek. Valamint kommentben meg kell jelölniük két ismerősüket, akik szívesen részt vennének a játékban.


Nyeremények, nyertesek:

 

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

 

A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: „youtogift”applikáció

 

A nyertesek nevét, Szécsi Debóra (https://www.instagram.com/szecsidebora/)  Instagram oldalán a játék poszt alatt kommentben tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül.

 

Pótnyerteseket is sorsolunk, arra az esetre, ha valamelyik nyertest nem érjük el 1 munkanapon belül.

 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 

ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

ha az értesítő levélre 1 munkanapon belül nem válaszol;

ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek

 

Nyertesek értesítése:

 

A nyertesekkel Instagram üzenetben vesszük fel a kapcsolatot, miután a játék alatt kommentben közzé tettük a nyertesek nevét és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

 

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

 

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Instagram üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.

 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyereményt a Helia-D Korlátolt Felelősségű Társaság eredményhirdetéstől számított 3 munkanapon belül postázza a nyertesnek.A Szervező felelőssége:

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.


Adatkezelés és adatvédelem:

 

7.1 Tájékoztatás

 

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk.

 

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határidőig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

 

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

 

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

 

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

7.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.Kizárás:

 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

 

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.Vegyes rendelkezések:

 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A nyereményjáték teljeskörű szervezője az az Aranymetszet Média Kft (Székhely: 2453 Ercsi Sina telep, Mátyás király utca 19., Adószám:12839377-2-07), A nyereményeket biztosító cégek és márkák semmilyen felelősséggel nem tartoznak a nyereményjátékkal kapcsolatban.

 

2023.05.15.